Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

U okviru Erasmus+ projekta evropske mobilnosti Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan, čiji je nosilac Društvo andragoga Srbije, a čija će implementacija trajati od 01.11.2018. god. do 31.10.2019. god., osnovni cilj je podržavanje direktora škola za osnovno obrazovanje odraslih u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju, usvajanju znanja, razvijanju veština i obogaćivanju iskustava u vezi sa obrazovanjem i resocijalizacijom osuđenika kroz evropsku mobilnost u nameri da se unaprede andragoške kompetencije zatvorskog kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje, neophodne za efikasan rad sa odraslima, podizanje opšteg nivoa obrazovanja osuđenika, njihovih kvalifikacija za obavljanje konkretnih poslova, kompetitivnosti na tržištu rada, kao i spremnosti za dalje kontinuirano formalno i neformalno učenje i obrazovanje tokom čitavog života.

Aktivnosti kroz koje se nastoji ostvariti navedeni cilj su posmatranje rada na licu mesta (job shadowing) i razmena iskustava u institucijama iz Hrvatske i Italije čije je polje delovanja u vezi sa zatvorskim obrazovanjem. Posete su planirane za period od februara do aprila 2019. godine. Tokom poseta institucijama iz Hrvatske i Italije, učesnici u mobilnosti posebno će biti fokusirani na:

  • Upoznavanje sa strukturom, organizacijom i aktivnostima sistema na nacionalnom i institucionalnom nivou koji se odnosi na obrazovanje osuđenika u zemljama Evrope;
  • Upoznavanje sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim odredbama kojima se regulišu pitanja obrazovanja osuđenika u zemljama Evrope;
  • Identifikovanje kulturnih i društvenih činilaca koji determinišu nacionalni i međunarodni pristup problemu obrazovanja osuđenika u zemljama Evrope i njihova komparacija sa ekvivalentima iz Srbije;
  • Razmatranje problema i barijera sa kojima se suočava obrazovanje zatvorenika u Srbiji i zemljama Evrope u hronološkoj ravni;
  • Upoznavanje sa obrazovnom i profesionalnom strukturom zatvorskog kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje u zemljama Evrope i poređenje sa situacijom u Srbiji;
  • Upoznavanje sa obrazovnom i kvalifikacionom strukturom zatvorske populacije u zemljama Evrope i poređenje sa situacijom u Srbiji;
  • Identifikovanje formalne, neformalne i stručne obrazovne prakse koja je usmerena na osuđenike u zemljama Evrope, razumevanje načina na koji navedena tri čine sinergičko jedinstvo i utiču na zapošljivost osuđenika nakon odsluženja kazne;
  • Upoznavanje sa stopom recidivizma bivših osuđenika u zemljama Evrope, najšećim razlozima recidivizma i načinom na koji se obrazovanje sagledava kao potencijalni činilac koji vodi smanjenju recidivizma;
  • Reflektovanje sopstvenog konceptualnog iskustva učenja o obrazovanju zatvorenika za vreme boravka u zemljama Evrope i iznalaženje ideja za praktičnu primenu naučenog u srpskim zatvorima;
  • Deljenje sopstvenih znanja i iskustava o obrazovanju zatvorenika u Srbiji i iznalaženje načina i mogućnosti njihove praktične primene u zemljama Evrope u zajedničkom delovanju sa domaćinima;

Promovisanje atraktivnosti i internacionalnog karaktera institucije koju predstavljaju od strane učesnika i ispitivanje mogućnosti za kreiranje internacionalne i interkulturalne mreže za kontinuiranu diseminaciju i razmenu znanja i iskustava o obrazovanju zatvorenika.