Na osnovu člana 17. stav 5. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službeni glasnik RS”, broj 55/13), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br.89/2015 od 27.10.2015.godine, a stupio je na snagu 4.11.2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, uključujući i uslove za obezbeđivanje pristupačnosti nastave i programa za osobe sa invaliditetom, na osnovu kojih druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).

Takodje, na osnovu člana 35. stav 3, člana 38. stav 4. i člana 39. stav 3. Zakona o obrazovanju odraslih(“Službeni glasnik RS”, broj 55/13), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih.

 

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 89/2015 od 27.10.2015.godine, a stupio je na snagu 4.11.2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta, naziv i sadržaj obrazaca i način vođenja evidencija koje vodi javno priznati organizator aktivnosti odraslih (u daljem tekstu: JPOA): matična knjiga, dnevnik ostvarivanja programa i evidencija o licima angažovanim u obrazovanju odraslih, kao i naziv, sadržaj i izgled obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih, koje vodi i izdaje JPOA.

Radi lakšeg razumevanja postupka za izdavanje odobrenja za sticanje statusa JPOA, izdata je i procedura za izdavanje odobrenja koja opisuje kompletan postupak kao i gde se mogu naći ostale informcije. Ova procedura navodi da podnosilac zahteva, za program za koji je podneo zahtev,  prilaže i dokaze o ispunjenosti uslova za sticanje statusa JPOA obrazovanja odraslih , a koji se odnose na:

  1. prostor u kome će se ta aktivnost izvoditi (ugovor o vlasništvu ili zakupu prostora);
  2. potrebnu opremu i sredstva (lista opreme i nastavnih sredstava);
  3. broj potrebnih stručnih lica koja će biti angažovana za izvođenje konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih (lista predavača, trenera, voditelja, instruktora, stručnih saradnika i dokaze o njihovim kompetencijama propisanih Pravilnikom i Programom – njihov CV. Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika nalazi se na internet stranici ZUOV-a (www.zuov.rs);

 

 

Standardi i procedura za  priznavanje stručnih kompetencija za rad sa odraslima nalazi se na internet stranici strukovnog udružnja andragoga – Društvo andragoga Srbije DAS –  (www.andragog.org).

Radi ispunjavanja zahteva JPOA i procedure, DAS je u izdao standard i proceduru za priznavanje stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih.

Sve dodatne informacije o Pravilniku JPOA se mogu naći na

Неформално образовање одраслих: од данас, два нова Правилника