Dobrodošli

Novosti u nacionalnom zakonodavnom okviru

     

 

Na osnovu člana 17. stav 5. Zakona o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 55/13), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.89/2015 od 27.10.2015.godine, a stupio je na snagu 4.11.2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, uključujući i uslove za obezbeđivanje pristupačnosti nastave i programa za osobe sa invaliditetom, na osnovu kojih druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).

Takodje, na osnovu člana 35. stav 3, člana 38. stav 4. i člana 39. stav 3. Zakona o obrazovanju odraslih("Službeni glasnik RS", broj 55/13), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih.

 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 89/2015 od 27.10.2015.godine, a stupio je na snagu 4.11.2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta, naziv i sadržaj obrazaca i način vođenja evidencija koje vodi javno priznati organizator aktivnosti odraslih (u daljem tekstu: JPOA): matična knjiga, dnevnik ostvarivanja programa i evidencija o licima angažovanim u obrazovanju odraslih, kao i naziv, sadržaj i izgled obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih, koje vodi i izdaje JPOA.

Radi lakšeg razumevanja postupka za izdavanje odobrenja za sticanje statusa JPOA, izdata je i procedura za izdavanje odobrenja koja opisuje kompletan postupak kao i gde se mogu naći ostale informcije. Ova procedura navodi da podnosilac zahteva, za program za koji je podneo zahtev,  prilaže i dokaze o ispunjenosti uslova za sticanje statusa JPOA obrazovanja odraslih , a koji se odnose na:

1.         prostor u kome će se ta aktivnost izvoditi (ugovor o vlasništvu ili zakupu prostora);

2.         potrebnu opremu i sredstva (lista opreme i nastavnih sredstava);

3.         broj potrebnih stručnih lica koja će biti angažovana za izvođenje konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih (lista predavača, trenera, voditelja, instruktora, stručnih saradnika i dokaze o njihovim kompetencijama propisanih Pravilnikom i Programom - njihov CV. Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika nalazi se na internet stranici ZUOV-a (www.zuov.rs);

 

 

Standardi i procedura za  priznavanje stručnih kompetencija za rad sa odraslima nalazi se na internet stranici strukovnog udružnja andragoga - Društvo andragoga Srbije DAS -  (www.andragog.org). 

Radi ispunjavanja zahteva JPOA i procedure, DAS je u izdao standard i proceduru za priznavanje stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih.

Sve dodatne informacije o Pravilniku JPOA se mogu naći na

http://www.mpn.gov.rs/neformalno-obrazovanje-odraslih-od-danas-dva-nova-pravilnika/

 

 

Preminuo je prof. dr Dušan Savićević

dusan_savicevic.pngDušan Savićević (1926-2015) je jedan od najpoznatijih profesora andragogije u Evropi, posebno Jugoistočnoj, inspirator i kreator osobene jugoslovenske i srpske koncepcije andragogije. On ima značajne zasluge za širenje ideje i koncepta andragogije u svetu, posebno u SAD.

 

Dugogodišnji profesor na Beogradskom Univerzitetu, profesor  Savićević je tokom svoje bogate i plodne univerzitetske karijere držao predavanja i u mnogim univerzitetskim centrima bivše Jugoslavije: Nikšiću, Sarajevu, Zagrebu, Novom Sadu, Nišu, Prištini i Skoplju. Kao profesor po pozivu držao je predavanja na univerzitetu Simon Rodriges u Karakasu (1977) na Viskonsin univerziteta (1984), Normalnom univerzitetu u Pekingu (1990).Takođe je držao niz pojedinačna predavanja na institucijama za obrazovanje odraslih i univerzitetima u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Aziji i Africi.

 

Pojedini radovi profesora Savićevića su prevođeni i objavljivani na engleski, nemački francuski, ruski, španski, finski, češki, slovački, mađarski, arapski i kineski jezik.

 

U nastojanju da afirmiše delatnost obrazovanja i učenja odraslih i utemelji andragogiju kao nauku objavio je 26 knjige i preko 300 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

 

Savićević je značajno vreme posvetio radu u profesionalnim andragoškim asocijacijama i redakcijama naučnih i stručnih časopisa. Bio je osnivač i predsednik Saveza andragoških društava Jugoslavije i predsednik Saveza andragoških društava Srbije. Takođe je bio urednik ili član redakcija nekoliko srpskih (jugoslovenskih) i međunarodnih časopisa: „Nastava i vaspitanje“ (Beograd) „Moderne obrazovne tehnologije“ (Beograd) Obrazovanje odraslih (Zagreb), „Andragogija“ (Zagreb), „Andragoške studije“(Beograd), „Convergence“ (Toronto), „International Journal for Lifelong Education“ (London), „International Journal of University Adult Education“(London). Bio je saradnik Pedagoškoj enciklopediji Jugoslavije i u Međunarodnoj enciklopediji za obrazovanje (Oxford).

 

Celokupna univerzitetska i profesionalna aktivnost Dusana Savićevićeva može se sumirati u tri glavne odrednice:

 

  • međnarodna afirmacija koncepta andragogije - uspostavljanja intenzivne međunarodne komunikacioje i saradnje u području obrazovanja odraslih putem učešća na brojnim međunarodnim konferencijama i projektima i neposrednim kontaktima sa vodećim naučnicima i stručnjacima za obrazovanje odraslih u svetu.
  • konceptualizacija andragogije kao nauke - razvoj autentične koncepcije andragogije i uspostavljanje autentičnog koncepta obrazovanja odraslih u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji na osnovu velikog broja istraživanja i objavljenih knjiga i radova u domaćim i međunarodnim časopisima;
  • profesionalizacija obrazovanja odraslih - uspostavljanje andragogije kao univerzitetske discipline i profesionalnog područja osnivanjem studijske grupe za andragogiju na Filozofskom fakultetu univerziteta u Beogradu na kojem se danas organizuju osnovne, master i doktorske studije andragogije.
 
Putem svojih intenzivnih međunarodnih kontakta Savićević je dao poseban doprinos širenju koncepta andragogije u SAD. Od njega je Malcolm Knoweles (1913 – 1997)profesor sa univerziteta u Bostonu, po sopstvenom priznanju „ukrao“ termin andragogija 1966 godine. Malcolm Knowles je bio jedan od naistaknutijih profesora za obrazovanje odraslih u SAD koji je imao zavidnu međunarodnu naučnu reputaciju i čije su zasluge za afirmaciju obrazovanja odraslih u SAD i u svetu veoma značajne i koji se često označava kao otac američke andragogije. Naravno da nije bilo nikakve krađe termina (Savićević, 2006) već je Knowles u intenzivnoj komunikaciji sa Savićevićem prihvatio termin andragogija i nakon toga razvio vlastiti koncept andragogije. On je 1968 godine objavio svoj prvi članak o andragogiji pod provokativnim naslovom „Andragogy, Not Pedagogy“, posle čega je taj termin postao prepoznatljiv u Severnoj Americi i u svim zemljama engleskog govornog područja.
 
Zbog svog specifičnog koncepta andragogije Savićević je ostvario dubok uticajna savremenu andragogiju i globalni pokret obrazovanja odraslih. On je citiran u radovima najpoznatijih naučnika i stručnjaka za obrazovanje odraslih ili je sa njima imao direktnu saradnju i komunikacju, kao što su: M.Knowles, C.O. Houle, W.S.Grifin, A.Charters, J.Appse, J.R.Kid, J.Kulich, D.D. Campbell, A. Toff, C. Griffin, M.Tight, P.Jarvis, J.H.Knoll, J. Reischman, T. Have, K.K.Škoda, E.P.Tonkonogaya i mnogi drugi, što govori o njegovoj međunarodnoj reputaciji i ugledu.
 
Savićević je dao poseban doprinos uspostavljanju andragogije kao akademske discipline i profesionalizaciji rada andragoga, odnosno stručnjaka za obrazovanje odraslih. On je razumeo profesionalizaciju kao javno prepoznatljivu stručnost u čijoj osnovi se nalazi univerzitetsko obrazovanje, odnosno naučno znanje. Samo bazično uiverzitetsko obrazovanja (osnovne studije) omogućuje punu profesionalnu socijalizaciju – sticanje esencijalnih znanja i veština neophodnih za rad u jednom području, što omogućuje sticanje i razvoj profesionalnog identiteta, profesionalno, delovanje i profesionalni uticaj. Zbog toga je Savićević na univerzitetu u Beogradu (1979) osnovao studije andragogije u trajanju od četiri godine na kojima se školuju stručnjaci za rad u oblasti obrazovanja odraslih i na kojima je moguće takođe nastaviti studije na master i doktorskom nivou. 
 
Prof. dr Miomir Despotović
 

 

 

VII andragoški dan

 

 

Sedmi andragoški dan (VII AD) je održan 14.03.2015. godine u Beogradu u hotelu „Palace“, a prisustvovalo je 30 članova DAS. Sadržaj i aktivnosti VII AD su odabrane u skladu sa postavljenim ciljevima, a to su: izbor članova Upravnog odbora Društva andragoga Srbije, diskusija o primeni Zakona o obrazovanju odraslih i nastavak jačanja DAS.

 

Prvi deo aktivnosti na VII AD je bio posvećen radu pete Skupštine u okviru koje su izabrani novi članovi Upravnog odbora sa četvorogodišnjim mandatom. Prisutnih 30 na Skupštini čini više od polovine članstva, tako da su donešene odluke, u skladu sa Statutom DAS, bile legitimne. Predsednik UO je ostao isti, Jelena Jakovljević, a članovi Upravnog odbora DAS su:

Borka Višnić (Savez samostalnih sindikata Srbije)
Jasmina Belić Marković (Academia Educativa)
Jelena Jakovljević (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)
Ljiljana Dimitrijević (Adult Education Action)
Ljiljana Marković (Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd)
Zorica Jočović Milošević (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Žarko Stepanović (Fond za političku izuzetnost)

 

 Drugi deo aktivnosti je obuhvatio prezentaciju i razgovor o problemima primene Zakona o obrazovanju odraslih. Fokus je stavljen na članove zakona koji propisuju donošenje posebnih Pravilnika i posebno su u vezi sa delatnošću Društva andragoga Srbije, a to su: Godišnji plan obrazovanja odraslih, Pravilnik o Javno priznatom organizatoru aktivnosti obrazovanja odraslih, kao i Pravilnik o priznavanju prethodnog učenja.

 

Treći deo aktivnosti je bio usmeren na jačanje rada Društva andragoga Srbije, a odvijao se u manjim grupama sa ciljem osmišljavanja akcionog plana i programskih aktivnosti za sledeću godinu: 

1. grupa - Razvijanje projektnih aktivnosti DAS: u okviru grupe su razmatrane različite mogućnosti za apliciranje, formirani su timovi za praćenje aktivnosti potencijalnih donatora, uspostavljena je saglasnost oko tematskih oblasti koje podstiču i promovišu razvoj profesije.

2. grupa - Kreiranje treninga i rad na usavršavanju članova DAS: rad radne grupe je bio usmeren na koncipiranje oblasti koje trebaju biti obuhvaćene usavršavanjem, kao i osmišljavanjem potencijalnih programskih paketa koji se odnose na trening ponudu DAS za različite korisnike.

3. grupa - Istraživačke aktivnosti DAS: planiranje budućih istraživačkih delatnosti DAS i rad na pokretanju  inicijativa za realizaciju istraživanja koja bi okupljala zainteresovane diplomirane andragoge.

4. grupa - Priprema stručnih skupova: tribine, savetovanja, okrugli stolovi, konferencije su razmatrani kao oblici rada koji mogu da doprinesu razmeni iskustava andragoga, kao i upoznavanju šire javnosti sa aktivnostima DAS i pitanjima iz oblasti obrazovanja odraslih.

5. grupa - Otvorena grupa za kreativne doprinose radu DAS: u okviru rada ove grupe pokrenute su različite teme: pitanje stručne prakse studenata andragogije, promocija DAS, međunarodno povezivanje, sređivanje i ažuriranje baze podataka andragoga. 

 

S obzirom na aktivitet i produktivnost članova DAS na VII andragoškom danu, može se očekivati da će članovi preuzeti veću odgovornost i aktivniju ulogu u kontinuiranom radu na svojoj misiji i da će priprema sledećeg Andragoškog dana biti dizajnirana i sprovedena od strane većeg broja članova DAS. Takav pristup će doprineti poboljšanju statusa andragoške profesije, jačanju profesionalnog udruženja andragoga i profesionalizaciji obrazovanja odraslih u zemlji.

 

andragoski_dan_2015_sl01
andragoski_dan_2015_sl01
andragoski_dan_2015_sl02

Sve inicijative, predlozi i ideje za sledeći VIII Andragoški dan i za unapređivanje rada Društva andragoga Srbije su dobrodošle i šaljite ih nam na:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 

OTVORENI METOD KOORDINACIJE

 

Prvi skup radnih grupa Otvoreni metod koordinacije u obrazovanju održan je 01.04.2015. godine u Ministarstvu prosvete. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je Program: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK).  U aprilu mesecu 2014. godine, Srbija je na poziv Evropske komisije nominovala predstavnike za učešće u radu svih tematskih radnih grupa: obrazovanje odraslih, modernizacija visokog obrazovanja, razvoj škola (sa fokusom na: obrazovanje nastavnika i rano napuštanje obrazovnog sistema), srednje stručno obrazovanje i obuka, razvoj međupredmetnih kompetencija sa fokusom na: informacione tehnologije i preduzetničko učenje, digitalno i onlajn učenje.

 
Predstavnice Srbije u EU OMK  grupe za obrazovnje odraslih su: Mira Milanović, Prof. Snežana Medić, kao i predstavnici različitih institucija: ZUOV, NSZ, osnovne skole, Pokrajinski sekeretarijat za obrazovanje, Pedagoški zavod Vojvodine, IPA, DAS. Predstavnik DAS-a je Ljiljana Dimitrijević.  Fokus rada u ovoj tematskoj radnoj grupi jeste evaluiranje kvaliteta politika koje se bave obrazovanjem odraslih, identifikovanje prednosti i mana u ovoj oblasti među državama članicama EU, predlaganje adekvatnih rešenja koja se mogu pronaći i predstavljaju primere dobre prakse. Posebno se radi na razvijanju veština za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u OO i na razvoju i unapređenju osnovnih veština (basic skills) za radna mesta.
Dokumenta radne grupe možete pogledati na sajtu:  www.omk-obrazovanje.gov.rs 
 
 

„DAN OTVORENIH VRATA ZA ODRŽIVI RAZVOJ“ na FILOZOFSKOM

 

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 25.03.2015. održavan je promotivni skup „Dan otvorenih vrata za održivi razvoj“. Na ovaj način, Filozofski fakultet a time i Univerzitet u Beogradu, i Društvo andragoga Srbije uključuju se  u međunarodnu inicijativu  „World Sustainable Development Teach In Day“  (http://world-sustainability-day.net/) koja, treći put ove godine, okuplja univerzitete – nastavnike, studente, osoblje – sa željom da se promoviše neophodnost integracije održivosti u visoko obrazovanje i život univerziteta. 

 

Na brojnim univerzitetima u svetu toga dana će se održati slični skupovi, koji će poslužiti razmeni informacija, rezultata istraživanja i učenju iz iskustava akademskih sredina u kojima je koncept održivog razvoja duboko ugrađen – u nastavne programe, razvoj institucije i ponašanje svih pripadnika te zajednice.

 

Dvosatnim programom, obuhvaćena su uvodna izlaganja nastavnika sa odeljenja za pedagogiju i andragogiju, sociologiju i psihologiju, o samom konceptu održivog razvoja i aktuelnim trendovima njegove primene u okviru nastave i projekata. Gosti sa Fakulteta političkih nauka predstaviće njihove projekte i iskustva, a studenti će se uključiti prezentacijom svojih radova i mini istraživanja na ovu temu.

 

Pored pomenutih odeljenja Fakulteta, suorganizatori skupa su i Društvo andragoga Srbije i Klub studenata andragogije.

 
 

Strana 1 od 5

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća > Kraj >>

Prijava